https://archiwum.festiwale.zakopane.pl/

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zakopiańskie Centrum Kultury

Zakopiańskie Centrum Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Galerii Sztuki (http://galeria.zakopane.pl) i strony Festiwale.zakopane.pl (http://archiwum.festiwale.zakopane.pl).

Festiwale.zakopane.pl (http://archiwum.festiwale.zakopane.pl)

 • Data publikacji strony internetowej: 30.11.2019 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.11.2019 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Ocena dostępności cyfrowej

NAWIGACJA

 • Kryterium 2.4.7

Czy widać, który element jest aktywny przy nawigacji klawiaturą?

POZYTYWNA

 • Kryterium 2.1.1

Czy wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury?

POZYTYWNA

 • Kryterium 2.1.1

Czy przy odtwarzaczu multimediów niedostępnym za pomocą klawiatury jest tekstowa alternatywa multimediów?

NIE DOTYCZY

 • Kryterium 2.2.1

Czy jest na stronie pułapka klawiaturowa?

NEGATYWNA

 • Kryterium 2.4.4

Czy jest ostrzeżenie przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce?

NEGATYWNA

 • Kryterium 2.4.5

Czy na stronie jest mapa strony lub wyszukiwarka?

POZYTYWNA

 • Kryterium 2.4.5/Kryterium 3.2.3

Czy wygląd i działanie menu jest takie same na wszystkich stronach?

POZYTYWNA

 • Kryterium 2.4.3

Czy nawigacja za pomocą klawiatury jest logiczna i zgodna z wyglądem strony?

POZYTYWNA

WYGLĄD

 • Kryterium 2.3.1

Czy są elementy, które szybko błyskają na czerwono lub gwałtownie zmieniają jasność?

NEGATYWNA

 • Kryterium 1.4.4

Czy po powiększeniu widoku strony do 200% widać całość informacji ze strony?

POZYTYWNA

 • Kryterium 1.3.4

Czy z treści strony można korzystać bez względu na orientację ekranu (pionowa/pozioma)?

POZYTYWNA

 • Kryterium 1.3.1, 1.4.1

Czy na stronie jest informacja przekazywana jedynie za pomocą koloru?

NEGATYWNA

 • Kryterium 1.4.1

Czy na stronie jest instrukcja odnosząca się do koloru elementu?

NEGATYWNA

 • Kryterium 1.3.3

Czy na stronie są informacje przekazywane jedynie poprzez użycie pozycji lub formy?

NEGATYWNA

TREŚCI

 • Kryterium 1.4.2

Czy jest automatycznie uruchamiany dźwięk, którego nie da się zatrzymać?

NEGATYWNA

 • Kryterium 2.2.1/Kryterium 2.2.2

Czy są migające lub poruszające się elementy, których nie da się zatrzymać?

NEGATYWNA

 • Kryterium 2.4.2

Czy są tytuły stron i czy mają poprawną strukturę?

POZYTYWNA

 • Kryterium 1.1.1

Czy złożony element graficzny ma poszerzony opis?

NIE DOTYCZY

FORMULARZE

 • Kryterium 3.3.2

Czy obok pól formularzy są etykiety mówiąco jasno jakie dane wpisać w te pola?

NIE DOTYCZY

 • Kryterium 3.3.1

Czy informacja o błędzie w formularzu jasno opisuje błąd, jest dostępna i zrozumiała dla wszystkich użytkowników?

NIE DOTYCZY

 • Kryterium 3.3.3

Czy przy błędnie wypełnionych polach pojawia się podpowiedź jak poprawnie wpisać w nie dane?

NIE DOTYCZY

 • Kryterium 3.3.4

Czy w formularzu, związanym ze zobowiązaniami prawnymi lub finansowymi, można zweryfikować i poprawić dane przed ich wysłaniem?

NIE DOTYCZY

MULTIMEDIA

 • Kryterium 1.2.2

Czy film lub animacja zawierające ścieżkę dźwiękową mają napisy dla osób niesłyszących?

POZYTYWNA

 • Kryterium 1.2.5

Czy filmy i animacje mają audiodeskrypcję?

NEGATYWNA

DOKUMENTY

 • Kryterium 2.4.4

Czy link do dokumentu do pobrania ma informacje o jego formacie, rozmiarze i języku?

NEGATYWNA

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 19.02.2021 r.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 19.02.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Adam Zaleski
 • E-mail: a.zaleski@zck.com.pl
 • Telefon: 18 20 66 950

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna w budynkach Zakopiańskie Centrum Kultury:

– Miejska Galeria Sztuki – do budynku przy ul. Krupówki 41 prowadzi jedno wejście od ul. Weteranów Wojny. W wejściu do budynku zamontowane są drzwi samo rozsuwane. Jeśli są zamknięte można skorzystać za dzwonka na wysokości 135 cm. Na pierwszym piętrze budynku znajdują się: dwie sale wystawowe, pomieszczania biurowe, toalety w tym toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Między pomieszczeniami nie ma progów. Osoby na wózkach mogą się swobodnie poruszać. Na piętro można się dostać szerokimi schodami z balustradami lub windą. Winda posiada oznaczenia pięter zapisane brajlem, oraz sygnalizację dźwiękową. Budynek nie posiada parkingu. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Występują oznaczenia kontrastowe na przegrodach szklanych.

– Centrum Kultury Rodzimej Czerwony Dwór – do budynku przy ul. Kasparusie 27 prowadzi jedno wejście główne, z dogodnym podjazdem. Istnieje możliwość zaparkowania samochodu. W wejściu do budynku zamontowane są drzwi. Ekspozycja znajduje się na parterze i na I piętrze. Na parterze i na I piętrze zlokalizowane są toalety, w tym toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na parterze pomieszczania nie mają progów. Na pierwsze piętro można wejść jedynie wąskimi, stromymi schodami. Na piętrze zamontowana jest pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących. Osoby na wózkach mogą się swobodnie poruszać na parterze budynku i zwiedzając wystawę plenerową, w ogrodzie Centrum. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie występują oznaczenia kontrastowe na stopniach klatki schodowej.

– Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT) – do budynku przy ul. Kościeliskie 7 prowadzi jedno wejście główne, z dogodnym podjazdem. W wejściu do budynku zamontowane są drzwi z niskim progiem. W bezpośrednim sąsiedztwie wejścia znajduje się obniżona lada. Budynek nie posiada publicznej toalety. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Występują oznaczenia kontrastowe na przegrodach szklanych.

– Centrum Informacji Turystycznej (CIT) – do budynku przy ul. Kościuszki 13 prowadzi jedno wejście, przez małą werandę. Na werandę trzeba wejść po dwóch schodkach. W wejściu do budynku zamontowane są wąskie drzwi z progiem. Budynek nie posiada publicznej toalety. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie występują oznaczenia kontrastowe na przegrodach szklanych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) Dyrektor Zakopiańskiego Centrum Kultury informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.

Kontakt z Zakopiańskim Centrum Kultury możliwy jest w szczególności poprzez:

 1. korzystanie z poczty elektronicznej – e-mail: office@promocja.zakopane.pl,
 2. przesyłanie faksów na numer +48 18 20 669 50,
 3. korespondencję pisemną na adres: Zakopiańskie Centrum Kultury, ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane.

Niezapewniona jest możliwość komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego (tablet z aplikacją tłumacza migowego). Niema możliwość korzystania z pomocy pracownika Zakopiańskiego Centrum Kultury posługującego się językiem migowym.

Można skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy w Zakopiańskiemu Centrum Kultury przy pomocy tłumacza języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

W zgłoszeniu należy podać zwięzły opis sprawy oraz wskazać metodę komunikowania się:

 • PJM (polski język migowy),
 • SJM (system językowo-migowy),
 • SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniemych).

Zgłoszenie winno być dokonane za pomocą dostępnych środków komunikacji na podany powyżej adres, numer telefonu, faksu lub e-mail.